Meddygaeth Deulu, Deintyddiaeth Ac Optometreg

GWEITHIO YN SWYDD MEDDYG TEULU, DEINTYDD NEU
OPTOMETRYDD I FWRDD IECHYD PRIFYSGOL ANEURIN BEVAN

MEDDYGON TEULU

Gall meddygon teulu weithio’n uniongyrchol yn y sector preifat neu gael eu cyflogi’n uniongyrchol gan fwrdd iechyd fel ‘meddyg teulu cyflogedig’. Mae’r GIG yn llunio contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol gyda phractisau meddygon teulu annibynnol. Fodd bynnag, mae cyflogaeth y staff o dan drefniant lleol ac nid trwy’r bwrdd iechyd. Felly, partneriaid y practis sy’n cynnal y broses recriwtio hon a thrafodir telerau ac amodau yn lleol ar y lefel honno.

Mae’r gydnabyddiaeth sylfaenol fel ‘meddyg teulu cyflogedig’ a gyflogir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyd-fynd â chylchlythyrau meddygol a deintyddol Llywodraeth Cymru. Byddai cyflogaeth i’r bwrdd iechyd o dan delerau ac amodau lleol y bwrdd iechyd, mae hyn yn cynnwys cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn y GIG, 33 diwrnod o wyliau blynyddol (pro-rata) a Gwyliau Banc statudol.

Contract amser llawn o 37.5 awr yr wythnos a 3 awr o hyn wedi’i neilltuo ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Gellir hysbysebu a gweld swyddi gwag mewn practis annibynnol yma: https://www.gpwales.co.uk/cy

DEINTYDDION

Gall deintyddion naill ai fod wedi eu cyflogi’n uniongyrchol gan Bractis Deintyddol Cyffredinol y GIG, neu gael eu cyflogi gan y bwrdd iechyd fel deintyddion cyflogedig yn y ‘Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol’.

Mae’r GIG yn defnyddio gwasanaethau practisau Deintyddol Cyffredinol y GIG trwy gontract y Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol. Fodd bynnag, mae cyflogaeth y staff o dan drefniant lleol ac nid trwy’r Bwrdd Iechyd Lleol. Felly, deiliad contract y Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol sy’n cynnal y broses recriwtio hon, y “darparwr” fel rheol, a thrafodir telerau ac amodau yn lleol gyda’r practis.

Mae cydnabyddiaeth sylfaenol deintydd cyflogedig y ‘Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol’ a gyflogir gan BIPAB, yn cyd-fynd â chylchlythyrau cyflog meddygol a deintyddol Llywodraeth Cymru. Byddai cyflogaeth i’r bwrdd iechyd o dan delerau ac amodau ‘Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol’ Llywodraeth Cymru.

OPTOMETRYDDION

Mae optometryddion yn gweithio mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys ysbytai, optometryddion y stryd fawr, ymchwil, addysgu, a lleoliadau iechyd eraill. Os ydych chi’n gweithio mewn ysbyty neu glinig, byddwch yn asesu ac yn trin y rhai sydd fwyaf angen sylw brys. Efallai y byddwch chi hefyd yn gweithio mewn canolfannau iechyd lleol a  chlinigau cymunedol. Gallech chi hefyd fod yn gwneud gwaith cysylltiedig mewn labordy neu mewn lleoliad diwydiannol.

Wrth fod yn optometrydd wedi’i gyflogi gan y GIG, byddwch wedi eich cynnwys yng ngraddfa gyflog a thelerau ac amodau yr Agenda ar gyfer Newid. Bydd staff yn y GIG yn gweithio 37.5 awr yr wythnos safonol (llawn amser) fel arfer. Efallai byddan nhw’n gweithio patrymau sifft. Bydd staff y GIG hefyd yn cael eu cofrestru’n awtomatig i gynllun pensiwn y GIG ac yn cael rhwng 27 a 33 diwrnod o wyliau blynyddol, a Gwyliau Banc (yn dibynnu ar wasanaethau blaenorol).

Wrth fod yn optometrydd dan hyfforddiant mewn ysbyty, byddech fel arfer yn dechrau ar fand 4. O fod yn optometrydd cymwysedig a chofrestredig byddech yn dechrau ar fand 6. Yn dilyn rhagor o hyfforddiant, addysg a phrofiad, gallech ymgeisio am swyddi uwch fel optometrydd arbenigol ar fand 7 neu brif optometrydd ar fandiau 8a – 8b.

O fod yn optometrydd ymgynghorol neu’n bennaeth gwasanaeth, gallech fod ar fand 8d.

YMUNWCH Â’N TÎM

Ydych chi’n awyddus i ymuno â’n Tîm brwdfrydig yn BIPAB? Edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.