Swyddi Sy’n Wag Ar Hyn O Bryd

Pa un a ydych chi’n chwilio am yrfa newydd neu’n awyddus i ymuno â ni gyda phrofiad helaeth, gallwn eich cefnogi i ddatblygu eich gyrfa ymhellach. Cysylltwch â ni a gyda’n gilydd gallwn benderfynu ble sy’n addas i chi.

Nyrs Iechyd Meddwl Cymunedol (Gwasanaeth Asesu Cof)

Band 6

Prif faes Band Gradd IechydMeddwl 6Contract Oriau Parhaol 37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser)Job ref040-NMR110-0224

Safle Ysbyty Cymunedol Cas-gwentTrefCas-gwentCyflog£35,922 – £43,257 y flwyddynCyfnod CyflogYBlynyddolCau06/03/2024 23:59

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad ar gyfer y swydd hon byddwch yn derbyn eich cynnig amodol o apwyntiad a phecyn gwybodaeth trwy e-bost.

Rydym yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon unrhyw bryd. Felly rydym yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Os cewch eich rhoi ar restr fer y swydd hon, byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfrif e-bost a ddefnyddiwyd gennych i wneud cais am y swydd hon, felly gwiriwch eich cyfrif yn rheolaidd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth yn ymwneud â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cefnogi gweithio hyblyg.

Sylwch y gall y swydd wag hon gael ei thynnu’n ôl ar unrhyw adeg os caiff ei llenwi drwy’r broses adleoli fewnol

Trosolwg swyddMae cyfle wedi codi i Ymarferydd Iechyd Meddwl Band 6 ymuno â’r Tîm Asesu Cof yn Ysbyty Cas-gwent. Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy’n hynod arloesol, brwdfrydig ac angerddol am weithio gyda phobl hŷn mewn dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r rôl yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus asesu a chefnogi pobl sydd â diagnosis o nam gwybyddol, dementia, a’u teuluoedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhywun sy’n angerddol am ddarparu gofal o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y claf, mewn gwasanaeth cof blaengar a datblygu. Mae’r swydd yn cynnwys cynnal asesiadau cof, cydbwyso risg, a delio â chleifion ag anghenion cymhleth o fewn tîm cyfeillgar a chefnogol. Prif ddyletswyddau’r swyddRydym yn chwilio am Ymarferydd Iechyd Meddwl sy’n arloesol iawn, yn frwdfrydig, ac yn angerddol am weithio gyda phobl hŷn mewn dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r rôl yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus asesu a chefnogi pobl sydd â diagnosis o nam gwybyddol, dementia, a’u teuluoedd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm cyfeillgar a chefnogol mewn ardal fawr sydd â phoblogaeth gynyddol o bobl hŷn. Bydd gennych wybodaeth a phrofiad o ofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl gwybyddol a pharhaus mewn lleoliad cymunedol. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill o fewn y tîm amlddisgyblaethol. Byddwch yn ymrwymedig i sicrhau y darperir gofal o’r ansawdd uchaf sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a chyfrannu at ddatblygiad gwasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sir Fynwy. Mae’r tîm yn mynd trwy gyfnod o newid ac yn edrych ar wahanol ffyrdd o weithio i gefnogi darparu gofal yn nes at y cartref. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; Mae croeso cyfartal i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.Gweithio i’n sefydliadMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn sefydliad GIG sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd ag angerdd am ofalu. Mae’r Bwrdd Iechyd yn darparu gweithle eithriadol lle gallwch deimlo eich bod yn ymddiried ynddo a’ch bod yn cael eich gwerthfawrogi. Beth bynnag fo’ch arbenigedd neu gyfnod yn eich gyrfa, mae gennym gyfleoedd i bawb ddechrau, tyfu ac adeiladu eich gyrfa. Mae’r bwrdd iechyd yn darparu gofal acíwt, sylfaenol a chymunedol integredig sy’n gwasanaethu poblogaeth o 650,000 ac yn cyflogi dros 16,000 o staff. Rydym yn cynnig pecyn buddion gwych a chyfleoedd hyfforddi a datblygu helaeth gyda hyfforddiant gorfodol â thâl, rhaglenni mewnol rhagorol, cyfleoedd i gwblhau cymwysterau cydnabyddedig a llwybrau gyrfa proffesiynol gan gynnwys amrywiaeth o raglenni datblygu rheolwyr. Rydym yn cynnig gweithio hyblyg ac yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, yn darparu cymorth iechyd galwedigaethol a chynllun uchelgeisiol ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Lles i’ch cefnogi yn y gwaith. Mae ein strategaeth Dyfodol Clinigol yn parhau i wella a hyrwyddo gofal yn nes at y cartref yn ogystal â gofal ysbyty o ansawdd uchel pan fo angen. Ymunwch â ni ar ein taith i arloesi ffyrdd newydd o weithio a darparu gwasanaeth gofal iechyd o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Disgrifiad swydd manwl a phrif gyfrifoldebauByddwch yn gallu dod o hyd i Ddisgrifiad Swydd llawn a Manyleb Person ynghlwm yn y dogfennau ategol neu cliciwch “Gwneud Cais nawr” i’w gweld yn Trac. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar draws y Gwasanaeth Asesu Cof Oedolion Hŷn. Hwyluso a chydlynu asesu / rhyddhau / trosglwyddo cleifion mewn modd amserol ac effeithiol trwy ddefnyddio sgiliau clinigol, rheoli a chyfathrebu. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am asesu a rheoli cleifion sydd ag anghenion iechyd a chymdeithasol cymhleth o ganlyniad i anhawster cof.   Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ganolog wrth gysylltu ag Iechyd Sylfaenol i alluogi’r tîm i ddarparu mewnbwn arbenigol cynnar i asesu, cyngor a chymorth ar ystod o broblemau iechyd meddwl. Bydd deilydd y swydd yn cynnig cyngor ac asesiad iechyd meddwl arbenigol yn ogystal â chodi safonau mewn ymwybyddiaeth o anawsterau iechyd meddwl a thriniaeth ar gyfer oedolion hŷn. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o safon broffesiynol uchel sy’n cyd-fynd â pholisïau a gweithdrefnau’r Bwrdd Iechyd.

Manyleb personcymhwysterMeini prawf hanfodolYn bodloni’r holl feini prawf hanfodol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedigmeini prawf dymunolYn bodloni’r holl feini prawf dymunol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedigsgiliauMeini prawf hanfodolYn bodloni’r holl feini prawf hanfodol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedigmeini prawf dymunolYn bodloni’r holl feini prawf dymunol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedigProfiadMeini prawf hanfodolYn bodloni’r holl feini prawf hanfodol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedigmeini prawf dymunolYn bodloni’r holl feini prawf dymunol yn unol â’r disgrifiad swydd/manyleb person atodedig

 

 

 

Hysbysebir ein holl swyddi gwag ar NHS Jobs. Ewch i’r wefan swyddi am restr lawn o’n holl swyddi gwag presennol ar gyfer pob grŵp staff a phob math o swydd. Ceir disgrifiadau swydd a manylebau person ar gyfer pob swydd ar y wefan, yn ogystal â manylion am ddyddiadau cau.

CYSYLLTWCH Â NI

Os oes gennych gwestiwn penodol ynghylch cyfleoedd yn unrhyw un o’n meysydd arbenigol, defnyddiwch y ffurflen isod.

Contact Us
reCAPTCHA