GOFALU AMDANOCH
CHI AC AM EICH DYFODOL
BWRDD IECHYD PRIFYSGOL
ANEURIN BEVAN

Rydym ni’n sefydliad gofalgar arobryn ac yn
un o’r Byrddau Iechyd mwyaf yng Nghymru.

 

Working for us

Y GALLU I ARLOESI.

Rydym ni’n angerddol dros wella, ac felly yn annog ein staff i rannu syniadau newydd ac awgrymiadau arloesol. Gyda’n gilydd rydym ni’n ysbrydoli cynnydd ac yn falch o’r gofal rydym ni’n ei ddarparu. Rydym ni’n gwneud mwy nac ymddiried yn ein timau. Rydym ni’n datblygu medrau unigol ac yn cefnogi datblygiad, gan eich annog i ffynnu yn eich ffordd eich hun. Rydym ni’n darparu ystod eang a niferus o weithgareddau academaidd, gan gynnwys dysgu ac ymchwil, ac o’r herwydd dyfarnwyd inni statws
anrhydeddus Prifysgol.

DIWYLLIANT O GYDWEITHIO.

Gydag ystod o fannau gweithio gwahanol, o ysbytai dosbarth mawr i’n rhwydwaith o ysbytai cymunedol ac iechyd meddwl a lleoliadau gofal dydd, rydym ni’n canolbwyntio ar sicrhau bod cefnogaeth i bob un o’n staff a bod yr holl leoliadau yn cydweithio er mwyn darparu’r amgylchedd gorau i’n staff a’n cleifion. Rydym ni hefyd yn agor Ysbyty Athrofaol gofal critigol â 450 o welyau yn 2021.Y Rhaglen Dyfodol Clinigol.

CYFLEOEDD GWIRIONEDDOL I DDATBLYGU.

Mae oddeutu 300 o wahanol yrfaoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn Feddygon, Nyrsys, Porthorion, Gwyddonwyr a staff Arlwyo. Edrychwch ar yr hyn sy’n digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chael cipolwg ar ein holl swyddi gwag i weld a oes yna rywbeth a fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

YSBRYDOLIAETH I OFALU.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi mwy na 13,000 o staff ac mae dwy ran o dair ohonynt yn ymwneud â gofalu’n uniongyrchol am gleifion. Mae mwy na 250 o feddygon ymgynghorol o blith cyfanswm o fwy na mil o feddygon ysbyty a meddygon teulu, chwe mil o nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol a
gweithwyr cymunedol.

YMUNWCH Â’N TÎM

Os ydych chi’n hoffi’r hyn a welsoch chi hyd yma ac awydd chwarae rhan, yna beth am ymuno â ni?
Cliciwch isod i weld y swyddi gwag sydd gennym ni yn ein holl ysbytai a’n rhwydweithiau.

EIN GWERTHOEDD YW