Recriwtio ar gyfer Brechu Torfol
BWRDD IECHYD PRIFYSGOL
ANEURIN BEVAN

Chwaraewch eich rhan yn Rhaglen Frechu COVID-19 BIPAB

Cyfle cyffrous i chi gynorthwyo yn Rhaglen Frechu COVID-19. Bydd gofyn i chi weithio ar draws ardal Gwent gyfan, gan frechu yn unrhyw un o’n canolfannau brechu torfol cymunedol gan gynnwys unedau symudol. Mae hon yn swydd unigryw, sy’n hanfodol i’r frwydr yn erbyn COVID-19 yn ardal Gwent a bydd yn cynnwys rhoi brechlyn i weithwyr allweddol, yr henoed a phobl sy’n agored i niwed a thrigolion Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Casnewydd a Bwrdeistref Sirol Caerffili yn y dyfodol. Dyma ein hamddiffyniad gorau yn erbyn y feirws ochr yn ochr â chadw pellter cymdeithasol effeithiol, gwisgo mwgwd a golchi eich dwylo.

Mae ein tîm yn cynnwys:

 • Imwineiddwyr/ Goruchwylwyr Ymarferwyr Cofrestredig
 • Imiwneiddwyr Covid -19
 • Fferyllwyr
 • Meddygol
 • Rheolwyr Safleoedd (Clinigol a Gweinyddol)
 • Gweinyddu
 • Staff Cymorth Cwrdd a Chyfarch

Ynglŷn â’r swyddi hyn

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu dechrau cyn gynted â phosibl, ar sail cyfnod penodol. Fodd bynnag, efallai y bydd cyfleoedd ar gyfer swyddi eraill ar ddiwedd y contract hwn. Bydd angen i ymgeiswyr hefyd allu gweithio’n hyblyg ar gyfer sifftiau penwythnosau, prynhawn a gyda’r nos.

Yn y swyddi hollbwysig hyn, byddwch yn gweithio yn rhan o dîm deinamig a brwdfrydig i ddarparu gwasanaeth diogel ac effeithiol i roi brechlynnau COVID-19 ar raddfa fawr.

Mae cyfleoedd presennol Tîm Brechu COVID-19 yn cynnwys:

Imiwneiddiwr COVID-19 Band 3

Byddwch yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gyflwyno rhaglen frechu COVID-19 ochr yn ochr â’r Tîm Brechu Torfol ehangach, gyda chefnogaeth ein staff imiwneiddio cofrestredig yn un o’r canolfannau cymunedol.

Imiwneiddiwr/Goruchwyliwr Ymarferydd Cofrestredig Band 5

Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth oruchwylio staff Imiwneiddio COVID-19 ac wrth ddarparu brechiadau o fewn un o’r canolfannau cymunedol neu unedau symudol.

Gwirfoddolwyr (di-dâl)

Croesawu cleifion i’r canolfannau brechu cymunedol, gwirio apwyntiadau a chyfeirio cleifion i mewn i ac oddi mewn i’r Canolfannau Brechu Torfol.

Rheolwyr Clinigol

Mae’r swydd hon yn darparu goruchwyliaeth glinigol a gweithredol i’r timau clinigol ac mae’n gyfrifol am oruchwylio’r Canolfannau Brechu Torfol o ddydd i ddydd.

Fferylliaeth

Yn rhan o’r Tîm Fferylliaeth byddwch yn gyfrifol am sicrhau dilysrwydd ac ansawdd y brechlyn ar draws y Bwrdd Iechyd cyfan.

Gweinyddu

Rydym yn chwilio am staff gweinyddol tosturiol sy’n datrys problemau gyda sgiliau ar lefel alwedigaethol 3 a gwybodaeth am weithdrefnau gweinyddu. Bydd gennych ran bwysig wrth gefnogi’r gwaith o weinyddu’r clinigau drwy wirio pwy yw’r claf a chadarnhau’n electronig ei bresenoldeb yn y clinig.

Sylwer:

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am y swydd Imiwneiddiwr, bydd eich cais yn cael ei brosesu, a byddwn mewn cysylltiad cyn bo hir. Os ydych yn weithiwr proffesiynol sydd wedi ymddeol ac yn gallu ymuno â Chofrestr Dros Dro gymwys, gallwch wneud cais o hyd am swydd Brechydd y rhaglen gan ddefnyddio’r llwybr hwn.

Swydd sy’n wag ar hyn o bryd >

Swyddi Eraill

Gweinyddu

Rydym yn chwilio am staff gweinyddol tosturiol sy’n datrys problemau gyda sgiliau ar lefel alwedigaethol 3 gyda gwybodaeth am weithdrefnau gweinyddol. Byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gynorthwyo’r gwaith o weinyddu’r clinigau drwy wirio pwy yw’r claf a chadarnhau’n electronig ei bresenoldeb yn y clinig.

Cwrdd a Chyfarch – Gwirfoddol

Mae’r swydd cyfarfod a chyfarch hon yn hanfodol i groesawu cleifion i’r clinig. Mae’r tîm pwysig hwn yn cymryd tymheredd cleifion, yn cofrestru’r claf ac yn eu cyfeirio at lif ein clinigau.

Swyddogion Maes Parcio – Gwirfoddol

Bydd y swydd allweddol hon yn sicrhau llif diogel a chyson o draffig i mewn ac i ffwrdd o’r Canolfannau Brechu Torfol. Fel y pwynt cyswllt cyntaf i’r cleifion, mae’r swydd hon yn cydgysylltu â staff y dderbynfa a chleifion i reoli oedi o ran amser drwy sicrhau diogelwch cleifion a rheoli amser y llif i mewn i’r clinig.

Rheolwyr Gweinyddu

Mae’r swydd hon yn darparu goruchwyliaeth ac arweiniad o ddydd i ddydd i’r holl weithlu gweinyddol a gwirfoddol mewn clinigau bob dydd.

Ymsefydlu a Hyfforddiant

Rhaid i’r holl staff sy’n rhoi brechlynnau fod wedi cwblhau:

 • Hyfforddiant sy’n briodol i’r protocol hwn ac sy’n berthnasol, e.e. BLS, Rheoli Heintiau, POVA, llywodraethu gwybodaeth, ac ati – fel sy’n ofynnol gan weithdrefnau gweithredu safonol polisi a byrddau iechyd lleol.
 • Mae’n rhaid eich bod hefyd wedi cwblhau’r rhaglen e-ddysgu frechu COVID-19 genedlaethol, gan gynnwys y sesiwn berthnasol sy’n benodol i’r brechlyn, a hyfforddiant brechu COVID-19 a ddarperir yn lleol.
 • Asesiadau cymhwysedd ymarferol i’w gweinyddu a fydd yn cael eu llofnodi gan ymarferydd cofrestredig cydnabyddedig.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Pan gewch chi eich recriwtio a phan fyddwch wedi cwblhau’r holl hyfforddiant perthnasol, a’r gwiriadau cydymffurfio perthnasol wedi’u cwblhau, byddwch yn gyfrifol am gyflawni a/neu oruchwylio’r canlynol:

 • Paratoi/gosod yr orsaf frechu
 • Paratoi’r brechlyn cyn ei roi
 • Rhoi brechlynnau, gan ddefnyddio’r Protocol Cenedlaethol
 • Gwaredu gwastraff clinigol a newid cyfarpar diogelu personol yn unol â chanllawiau cenedlaethol
 • Glynu wrth arferion rheoli heintiau rhwng unigolion.

Goruchwylio

 • Rhaid i bobl nad ydynt wedi’u cofrestru sy’n gweithio fel Imiwneiddwyr COVID-19 Band 3 ac sy’n gweithio o dan y protocol gael eu goruchwylio a’u cynorthwyo gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig bob amser
 • Bydd hefyd yn ofynnol i Imiwneiddwyr Band 5 ddarparu goruchwyliaeth i staff anghofrestredig
 • Bydd rheolwr safle clinigol ym mhob safle cymunedol sy’n cefnogi goruchwyliaeth gyffredinol y staff.

Beth yw’r broses ymgeisio?

Bydd y broses yn cynnwys ffurflen gais drwy’r dolenni uchod, cwblhau gwiriadau cyn cyflogi, sgrinio iechyd galwedigaethol a chyfweliad ar Teams (nid yw hyn yn cynnwys Myfyrwyr Iechyd Blwyddyn 2).

Pryd fydd y swydd yn dechrau?

Os bydd eich cais am un o’r swyddi hyn yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi gael gwiriadau cyn cyflogi a rhaglen o hyfforddiant brechu COVID-19 cyn bod yn barod i ddechrau. Ar hyn o bryd, nid yw’r dyddiadau dechrau wedi’u cadarnhau, ond byddwn yn cyfathrebu â chi drwy gydol y broses ymgeisio i sicrhau eich bod yn barod i ddechrau gweithio cyn gynted ag y bydd y Rhaglen yn gofyn i chi wneud hynny.

Ble fyddwch chi’n gweithio?

Bydd y swyddi hyn yn cael eu cynnig ar sail hyblyg yn un o’n Canolfannau Brechu Torfol. Efallai y gofynnir i chi weithio yn ein hysbytai neu leoliad cymunedol hefyd.