TRAWSFFURFIO
GWASANAETH
CYHYRYSGERBYDOL

HYB MSK CYMUNEDOL

SWYDDOG CLERIGOL HYB MSK

Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi pobl sy’n dod i’r Hyb MSK a thrwy weithio gyda’r clinigwyr, yn helpu i ddarparu’r clinigau brysbennu’n effeithlon.

GWEINYDDWR HYB MSK

Swydd hanfodol i sicrhau bod pobl sy’n defnyddio’r Hyb MSK yn cael eu cofrestru a bod eu llwybrau’n cael eu rheoli. Mae’n cynnwys cyfathrebu uniongyrchol â chleifion ac aelodau o’r tîm clinigol.

YMARFERYDD RHEOLI PWYSAU

Fel ymarferydd rheoli pwysau, byddwch yn aelod allweddol o’r Hyb MSK. Mae rheoli pwysau yn ffactor risg allweddol ar gyfer cyflyrau MSK a sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r amrywiaeth o wasanaethau yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chynnig dewisiadau i bobl a allai elwa ar gyngor rheoli pwysau ac a hoffai gael cymorth i golli pwysau.

FFISIOTHERAPYDD

Fel rhan o’r tîm o ffisiotherapyddion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, bydd y swydd hon yn cefnogi datblygiad gwasanaethau MSK drwy fod yn rhan o wasanaethau cleifion allanol MSK ffisiotherapi a gyda chefnogaeth ffisiotherapyddion Arbenigol Clinigol ac Arweiniol Clinigol, yn cymryd rhan ym mrysbennu clinigol yr Hyb MSK.

UWCH FFISIOTHERAPYDDION A PHODIATRYDDION

Bydd deiliaid y swyddi hyn yn gweithio o fewn arbenigedd MSK gan gymryd rhan fel aelod o’r tîm ffisiotherapi/podiatreg yn rheoli llwyth gwaith clinigol MSK oedolion neu blant yn annibynnol gyda chefnogaeth uwch glinigwyr a mentoriaid. Bydd y swydd hon yn gyfle i weithio â chefnogaeth mewn un o’r timau cyflenwi clinigol. Mae hyn wedi’i gynllunio i atgyfnerthu’ch profiad MSK a datblygu’ch sgiliau ymarfer clinigol annibynnol a goruchwylio ymhellach.

FFISIOTHERAPYDD A PHODIATRYDDION ARBENIGOL CLINIGOL

Bydd y swydd hon yn eich galluogi i weithio fel ymarferydd annibynnol ac ar y cyd â phroffesiynau eraill e.e. meddygon teulu, ymgynghorwyr, nyrsys ac AHP eraill, i ddarparu gofal MSK arbenigol sy’n canolbwyntio ar gleifion ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth mewn amrywiaeth o leoliadau gofal. Byddwch yn darparu hyfforddiant, addysg, goruchwyliaeth ac arfarniad ar gyfer staff a myfyrwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin ar draws pob maes darparu gwasanaethau MSK oedolion a phlant ac fel rhan o’r swydd, cyfrannu at ddatblygu ymarfer proffesiynol a thrawsnewid a gwerthuso darparu gwasanaethau, gan gefnogi’r agenda ymchwil ac arloesi.

ARWEINWYR CLINIGOL

Mae’r swyddi hyn yn darparu goruchwyliaeth glinigol a chydlynu’r timau clinigol. Bydd y swydd yn cynnwys helpu i ddatblygu gwasanaethau MSK yn strategol ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol a mân anafiadau ymhob safle’r Bwrdd Iechyd ac ar draws yr amrediad o ofal sylfaenol i ofal eilaidd. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am weithio gyda chydweithwyr meddygol, nyrsio a therapi i nodi a gweithredu modelau gofal newydd yn yr Hyb MSK gofal sylfaenol, gofal sylfaenol brys a gwasanaethau mân anafiadau sy’n

gwella gallu’r gwasanaethau therapi MSK i gefnogi’r Bwrdd Iechyd i ddarparu gofal o safon sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chyfrannu at gynaliadwyedd gwasanaethau.